Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende ved al samhandel mellem erhvervskunder og Jydsk Emblem Fabrik A/S Sofienlystvej 6-8 8340 Malling CVR. nr. 15507586 (herefter ”JEF A/S”).
Misstoro.dk ejes af JEF A/S.

1. Anvendelse og gyldighed 

1.1 Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre JEF A/S skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud/ordre

2.1 Aftale mellem køber og JEF A/S anses først for indgået ved JEF A/S’ accept af ordren.
2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med JEF A/S’ skriftlige godkendelse.
2.3 Køber skal erstatte JEF A/S’ omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusive moms.
2.4 JEF A/S er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg til den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige specifikationer angivet af køber.
2.5 JEF A/S er ved fremstilling af andre varer end katalog- og standardvarer berettiget til at levere det aftalte kvantum +/- 10 %.

3. Priser

3.1 JEF A/S’ priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt, ekspeditionsgebyrer o. lign.
3.2 Fragt til udlandet: JEF A/S’ webshop henvender sig primært til det danske marked. JEF A/S’ faste fragtpriser ved bestilling online, er derfor kun gældende ved levering til danske adresser. Ved vareforsendelser til udlandet tilgår et ekstra fragtgebyr. Gebyrets størrelse afhænger af volumen og vægt og vil til enhver tid blive pålagt køber. Bestiller køber varer, som skal leveres til udlandet, vil JEF A/S’ salgspersonale kontakte køber med reference til ordren og oplyse det endelige fragtgebyr.
3.3 På fakturaen tillægges 0,79 % af fakturaværdien i transportforsikring. Såfremt køber ikke ønsker at forsikre forsendelsen, skal køber afgive skriftlig erklæring herom i forbindelse med afgivelse af ordren, hvorefter JEF A/S fraskriver sig ansvaret for bortkomst, skade under transport mm.

4. Betaling

4.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant ved varens modtagelse, med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale eller fremgår af fakturaen.
4.2 Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan JEF A/S fra forfaldsdagen beregne sig morarenter i overensstemmelse med renteloven.
4.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.
4.4 Sikker betaling på Misstoro.dk:
4.4.1 JEF A/S godkender følgende betalingskort på Misstoro.dk: Dankort, MasterCard, EUROCARD, VISA, VISA/DK, VISA Electron, JCB, American Express, UNION PAY.
4.4.2 Når køber handler på Misstoro.dk, er betalingen godkendt af danske PBS/NETS. Derudover anvender JEF A/S det sikre og anerkendte betalingssystemet Quickpay. Købers kortoplysninger og andre personlige oplysninger bliver derfor behandlet fortroligt igennem dette betalingssystem.
4.4.3 Når køber har gennemført en betaling online, så trækkes pengene fra købers konto, når JEF A/S har godkendt og accepteret ordren. Dette sker ofte samme dag, som køber gennemfører ordren. JEF A/S følger denne procedure, eftersom der ofte er tale om en specialproduktion (et sammensat produkt), som ikke kan genbruges af andre, såfremt køber ikke betaler.
4.4.4 Det er muligt for offentlige institutioner at betale med EAN nummer på Misstoro.dk. Ved elektronisk fakturering (EAN faktura) pålægges et faktureringsgebyr på kr. 35,00 ekskl. moms.

5. Ejendomsforbehold

5.1 JEF A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket.

6. Levering

6.1 Alle varer bestilt via Misstoro.dk leveres og sendes hurtigst muligt. Leveringstiden for lagervarer er normalt ca. 5 arbejdsdage, efter køber har modtaget ordrebekræftelsen. Ved specialartikler følger særskilt ordrebekræftelse samt angivelse af leveringstid.
6.2 JEF A/S er berettiget til, om nødvendigt, at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 10 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid forudsat, at JEF A/S inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber ikke berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser førend efter udløbet af den forlængede leveringstid.
6.3 Afhentningsstedet er, i mangel af anden særlig angivelse i ordren, JEF A/S’ adresse, Sofienlystvej 6-8, 8340 Malling.
6.4 Uafhentede pakker: Såfremt en pakke ikke bliver afhentet til tiden, returneres den af transportøren til Jydsk Emblem Fabrik A/S og køber er pligtig til at betale for tilbagelevering samt for ny porto ved genfremsendelse af varen.

7. Tegninger, beskrivelser og immaterielle rettigheder

7.1 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varen eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver JEF A/S’ ejendom. Uden JEF A/S’ skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
7.2 JEF A/S har ikke pligt til at udlevere det materiale samt det værktøj, som ligger til grund for fremstillingen af varen. Førnævnte værktøj tilhører JEF A/S. Produktionsværktøjer gemmes i 3 år fra seneste leverance.
7.3 JEF A/S varemærket samt alle figurative og ikke-figurative mærker og mere generelt alle andre varemærker, illustrationer, billeder og logoer (herefter ”Varemærker”), der findes på Misstoro.dk, uanset om de er registreret eller ej, er og forbliver JEF A/S’ eksklusive ejendom. Brug af sådanne Varemærker, helt eller delvis og uanset årsag, er strengt forbudt.

8. Undersøgelsespligt

8.1 Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

9. Reklamation

9.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til JEF A/S straks efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Vil køber ophæve købet eller kræve efterlevering eller omlevering af varen, skal der uden ugrundet ophold gives meddelelse til JEF A/S herom. I modsat fald har køber tabt sin ret til at afvise varen eller kræve efterlevering.
9.2 Såfremt køber ikke underretter JEF A/S i overensstemmelse med pkt. 9.1, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.
9.3 I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til JEF A/S uden JEF A/S’ skriftlige godkendelse. Har køber reklameret over varen, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som JEF A/S bærer ansvaret for, har JEF A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført JEF A/S.

10. Force majeure

10.1 JEF A/S kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller omkostninger som følge af industrielle uoverensstemmelser, strejke, brand, miljømæssige restriktionen, manglende levering fra underleverandører, transportforsinkelser eller anden force majeure eller forsinkelser, som er udenfor indflydelse for JEF A/S. Indtræden af førnævnte omstændigheder giver ikke køber ret til at annullere kontrakten eller holde JEF A/S ansvarlig for nogen form for tab.

11. Ansvar

11.1 JEF A/S’ ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning.
11.2 JEF A/S’ ansvar omfatter ikke mangler i varen, der skyldes valg af et særligt materiale, som køber efter eget valg har forsynet JEF A/S med til brug for en særlig fremstilling af varen. 11.3 JEF A/S indestår på ingen måde for, at varer foreskrevet eller specificeret af køber ikke krænker tredjemands rettigheder. JEF A/S forudsætter ligeledes, at køber har indhentet alle relevante tilladelser fra eventuelle rettighedshavere.
11.4 JEF A/S påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål.
11.5 JEF A/S har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt 11 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab.
11.6 JEF A/S tager forbehold for midlertidigt udgåede varer, trykfejl, tekniske svigt i forbindelse med anvendelsen af JEF A/S’ hjemmeside og manglende behandling af ordrer som følge heraf, og JEF A/S påtager sig intet ansvar for sådanne forhold.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Aarhus under anvendelse af dansk ret med undtagelse af internationale privatretlige regler, der måtte henføre sagen til udenlandsk lovgivning.